Bundesrat

De Bundesrat an Däitschland setzt sech aus de jeeweilege Ministere vun de 16 Bundeslänner zesummen. Hei kënnen déi eenzel « Länner » un Gesetzer an un europäeschen Theme mat entscheeden.

Related Entries

Bookmark the permalink.

Comments are closed.